dpss od3

facebook btelegram messenger 

fb2telegram messenger                    dpss od5 en 80

Вимоги до розташування місць видалення твердих побутових відходів (ТПВ)

4

Полігон побутових відходів – інженерна споруда, яка призначена для захоронення побутових відходів і повинна запобігати негативному впливу на навколишнє природне середовище і відповідати санітарно-епідеміологічним і екологічним нормам.

Відповідно до ДБНу В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів» ділянка для розміщення полігонів ТПВ повинна обиратися за територіальним принципом, відповідно до схеми санітарного очищення міста чи регіону і проєкту районного планування або генеральному плану населеного міста.

Полігони ТПВ розміщуються:

 • на ділянках, де є можливість вжиття заходів і впровадження інженерних рішень, що виключають забруднення навколишнього природного середовища, розвиток небезпечних геологічних процесів чи інших негативних процесів і явищ;
 • на землях несільськогосподарського призначення, непридатних для сільського господарства, погіршеної якості, не зайнятих зеленими насадженнями (особливо лісами 1-ї групи);
 • на ділянках, прилеглих до міських територій, якщо вони не включені в житлову забудову відповідно до генерального плану розвитку міста на найближчі 25 років, а також під перспективну забудову;
 • з урахуванням рози вітрів відносно житлової забудови, зон відпочинку й інших місць масового перебування населення за межами санітарно-захисної зони;
 • за межами зон можливого впливу на водозабори, поверхневі води, заповідники, курорти тощо;
 • на ділянках, що характеризуються природною захищеністю підземних вод від забруднення;
 • за межами міст;

 на відстані, не менше:

 • 15 км – від аеропортів та різного роду аеродромів;
 • 3000 м – від межі курортного міста, відкритих водоймищ господарського призначення, об’єктів, які використовуються у культурно-оздоровчих цілях, заповідників, місць відпочинку перелітних птахів, морського узбережжя;
 • 1000 м – від межі міст;
 • 500 м – від житлової та громадської забудови (санітарно-захисна зона);
 • 200 м – від сільськогосподарських угідь і від автомобільних та залізничних шляхів загальної мережі;
 • 50 м – від межі лісу і лісопосадок, не призначених для використання в рекреаційних цілях.

Відстані від зазначених вище об’єктів можуть коригуватися за даними моделювання чи розрахунків впливу полігона ТПВ на навколишнє середовище, з обов’язковим погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

Розміщення полігонів ТПВ не допускається:

 • на площах залягання корисних копалин і територіях з гірничими виробками без погодження
 • у небезпечних зонах відвалів породи різних шахт чи збагачувальних фабрик;
 • у зонах активного карсту;
 • у зонах розвитку тектонічних розломів, зсувів, селевих потоків, снігових лавин, підтоплення й інших небезпечних геологічних процесів, а також на територіях сезонного затоплення;
 • у заболочених місцях;
 • у зонах поповнення і виходу на поверхню підземних вод;
 • у водоохоронних зонах;
 • у зонах санітарної охорони курортів;
 • у зонах формування і використання мінеральних вод;
 • на територіях зон І, II поясу санітарної охорони водозаборів питних і мінеральних вод;
 • на землях, зайнятих чи призначених під зайняття лісами, лісопарками, іншими зеленими насадженнями, що виконують захисні функції і є місцями масового відпочинку населення.

Ділянка для розміщення полігонів ТПВ повинна обиратися за територіальним принципом, відповідно до схеми санітарного очищення міста чи регіону і проекту планування або регіонального плану населеного пункту.

Погодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів) належить до повноважень обласних державних адміністрацій у сфері поводження з відходами відповідно до ст. 20. Закону України «Про відходи».

На полігон, прийнятий в експлуатацію, повинен бути відповідний паспорт місця видалення відходів відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1216.

Власник місця видалення відходів надсилає проєкти паспортів на погодження до територіального органу Держпродспоживслужби. Після погодження проєкту паспорта власник місця видалення відходів передає його на затвердження обласній держадміністрації.

 

dpss

uryad portal

lab diagnost