Управління правового забезпечення прямо підпорядковується керівнику Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Управління правового забезпечення:

 1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства у Головному управлінні, установах та підприємствах, що йому підпорядковані, у представленні інтересів Головного управління в судах.
 2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів документів з питань, що належать до компетенції Головного управління.
 3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів, що подаються на підпис керівника Головного управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів
 4. Переглядає разом із структурними підрозділами Головного управління документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством.
 5. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Головного управління, та готує пропозиції до них.
 6. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Головного управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 7. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
 8. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Головним управлінням, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
 9. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в установах та організаціях, що підпорядковані Головному управлінню, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівника Головного управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Головного управління, вживає заходів впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів.
 10. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Головного управління.
 11. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Головного управління в судах та інших органах.

Управління здійснює організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Головним управлінням, його службовими та посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Головного управління в судах та інших органах.

У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, цим Положенням, також іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до вимог ст.19 Конституції України – Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.